Menü Bezárás

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő megnevezése Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
Adatkezelő képviselője: Rabb Szabolcs
Pozíció: Titkár
E-mail címe:
Telefonszáma: 72/ 507-148
Honlapja: www.pbkik.hu
Székhelye: 7625 Pécs Majorossy Imre utca 36.
Adószáma: 18304433-2-02
Adatvédelmi tisztviselők
Adatvédelmi tisztviselő neve Erdős-Pohli Krisztina
E-mail címe:
Telefonszáma: 72/ 507-149
Adatvédelmi tisztviselő neve Laczkóné Dr. Csécsi Ildikó
E-mail címe:
Telefonszáma: 72/ 507-165
Projekt neve DesignPécs 2018
Projekt felelőse Rozs Eszter

Jogszabályi háttér

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: Kamara) fenti projekttel kapcsolatos adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.);
 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

DesignPécs projekt adatkezelése

Amennyiben a oldalon keresztül regisztrál a rendezvényre a regisztrációs űrlap kitöltésével, rendelkezésünkre bocsátja személyes adatait. A regisztrációt követően megerősítő email-t fog kapni. A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok kezelésére kizárólag a rendezvénnyel kapcsolatosan kerül sor abban az esetben, ha Ön hozzájárulását adta az adatkezeléshez.

A rendezvényre jelentkező vállalkozás kapcsolattartási adatait a Kamara megjelenteti a DesignPécs honlapján, valamint közzéteszi a rendezvénysorozat Facebook oldalán. Az adatkezelés célja a rendezvénysorozat iránt érdeklődők tájékoztatása, a résztvevők és munkáik megismerhetőségének biztosítása. A rendezvénysorozathoz kapcsolódó szakmai dokumentumokat az Kamara a rendezvénysorozat fennállása alatt kezeli.

A oldalon Google Analytics segítségével gyűjtünk anonim statisztikai adatokat.

A kezelt személyes adatok köre és az adatkezelés célja

A személyes adat típusa Adatkezelés célja
Jelentkező neve kapcsolattartás a vállalkozások rendezvényen történő részvételének biztosításához, valamint a kapcsolattartási adatok vállalkozói profiloldalon történő megjelenítése
Jelentkező email címe
Jelentkező telefonszáma
Egyéb a jelentkező által megadott adat

Az adatkezelés jogalapja:

„Érintetti hozzájárulás”.

Az adatkezelés időtartama:

A kapcsolattartási adatokat 1 év után töröljük a rendszerből.

Az adatokhoz való hozzáférés:

Az Ön jelentkezési adatait a DesignPécs programot szervező személyek jogosultak megismerni, valamint a rendezvénysorozaton részvételre kiválasztott jelentkezők nevét és elérhetőségi adatait a szervezők átadják a lebonyolításban részt vevő további személyeknek / vállalkozásoknak (pl. fotós, grafikus, nyomda, fordító, korrektor), akik/amelyek kiválasztása még folyamatban van.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara nem adja át a rögzített adatait más harmadik személyeknek, kivételt képez ez alól a hatósági megkeresés.

Adatbiztonsági intézkedések

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara számára megadott adatait részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja, részben az alábbi szolgáltatóktól veszünk igénybe felhőszolgáltatásokat:

 • CR Hungary Informatikai Kft. (7623 Pécs, Jászai Mari utca 3.)
 • Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok)
 • Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland)

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen.

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

 • hozzáférés joga
 • a helyesbítés joga
 • a törléshez való joga
 • az adat kezelésének korlátozásához való joga
 • a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
 • az adathordozhatósághoz való joga
 • tiltakozáshoz való joga

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek:

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Hatóság) Ön bejelentésével vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogai gyakorlása vonatkozásában jogsérelem érte, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság a panaszokat csak abban az esetben vizsgálja ki, amennyiben Ön a Hatóságnál tett bejelentését megelőzően már megkereste a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarát jelen tájékoztatóban megjelölt jogainak gyakorlásával kapcsolatban.

A Hatóság elérhetősége:

Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: